• Over Algebra, Descartes en onze Simon Stevin

   

  Ter ere van Prof. Dr. J. Bilo

   

  Descartes ( 1596 – 1650 ) wordt nu beschouwd als één van
  de omverwerpers van het middeleeuws wereldbeeld,
  samen met Copernicus, Kepler, Bacon, Newton en Leibnitz.
  Hij wierp de dwangbuis van de verstarde scholastiek,
  gestoeld op aristotelisme, van zich af en sloeg gedurfde
  nieuwe wegen in, die nu passen bij E. Kant´s motto :
  “ Sapere aude “ = “ Durf je verstand te gebruiken “.
  Decartes´uitspraak : “ Je pense donc je suis “ = “ Ik denk
  dus ik besta “ is wereldberoemd geworden, wellicht omdat
  het zoveel controverse uitlokt …
  Hij slaagde erin om de esotherische en exotherische
  bedenkingen van de “ Vijf Verlichting-Pioniers “ : S. Stevin
  ( 1548 - 1620 ) , T. Harriot ( 1560 -1621 ) , F. Bacon ( 1561
  - 1626 ) , G. Galilei ( 1564 - 1650 ) en J. Kepler ( 1571 -
  1630 ) verder uit te werken.
  Eén van de redenen waarom Descartes soms “ De Vader
  van de Moderne Filosofie “ wordt genoemd, is omdat hij de
  “ Kentheoretische wending “ in de vroegmoderne filosofie
  inzette . Dit was in feite een gevolg van zijn verlangen om
  een universele wetenschap te construeren, gebaseerd op
  wiskundige modellen. Dat idee was niet nieuw vermits
  Pythagoras, nu beschouwd als de “ Grootvader van de
  Filosofie “ , reeds in 500 v.Chr. poneerde dat de rationale
  getallen, bewust geworden bij zijn leermeester Thales , als
  basis kon dienen om meer inzicht in het Heelal te
  verkrijgen. Zo kwam Pythagoras tot zijn definitie van
  “ Kosmos “ en hierop baseerde Plato zich om de eerste
  Academie in Athene op te richten en daarmee de grondslag
  legde voor de Westerse Filosofie en Wetenschap.

  In 1618 vertrok Descartes naar de Republiek der
  Zeventien Verenigde Nederlanden om zich aan te sluiten,
  als vrijwilliger bij het Staatse Leger van Prins Maurits
  ( 1567 – 1625 ). Wat waren zijn motieven om als
  Fransman, opgeleid door jezuïeten en rechten gestudeerd,
  zoiets te doen ? Was hij misschien aangetrokken door de
  successen die Prins Maurits boekte in zijn strijd tegen het
  Spaanse gezag, die het gevolg waren van de nieuwe
  wetenschappelijke inzichten van onze Simon Stevin ?
  Het was toen de periode van de Tachtigjarige Oorlog
  ( 1568 – 1648 ). Prins Maurits ( 1567 – 1625 ) met zijn
  broer Frederik Hendrik van Oranje ( 1584 – 1647 )
  maakten dankbaar gebruik, in hun opstand tegen Koning
  Filips II van Spanje , van de toegepaste wiskundige kennis
  van de uitgeweken Bruggeling Simon Stevin ( 1548–1620 )
  naar Leiden in 1583. In de Universiteit van Leiden ,
  opgericht door “ de bevrijder “ Willem van Oranje in 1575,
  liet Prins Maurits een Ingenieur – School oprichten door
  Simon Stevin , het enige vak in de volkstaal toen . Er was
  een behoefte aan geschoolde ingenieurs, bekwaam in
  beschietingstechnieken en vestingbouw. Simon Stevin ,
  bewonderd door Prins Maurits , kreeg daar vrije hand en
  werd ook in het Staatse Leger als ingenieur aangesteld .
  Al zijn geschriften , met uitzondering van zijn
  Arithmétique ( 1585 ) waren in het Nederlands.
  In zijn “ Uytspraeck “ wordt met echte humanistentrots en
  redeneerkunst betoogd , dat het “ Duytsch “ boven alle
  andere talen gesteld moet worden als uitdrukkingsmiddel
  der Wetenschap. Stevin was op zijn wijze een kunstenaar ,
  een duizendkunstenaar bekend om zijn ontwerpen over de
  Zeilwagen, verbeterde type watermolens en om zijn
  uitspraak “ Wonder en is gheen Wonder “. Zijn algebraïsch

  werk vond in zijn abstractie bij zijn tijdgenoten nog weinig
  begrip . Stevin´s meest oorspronkelijke schepping is zijn
  “ Weeghconst “ , wegens de genialiteit én door zijn
  onmiddellijk ingrijpen in de praktijk. Daarmee werd hij de
  schepper van de moderne statica en hydrostatica.
  Zijn astronomie was een solide en scherpzinnige
  verdediging van het stelsel van Copernicus dat steunde op
  Strato van Lampsacusen en Aristarchus van Samos´
  ( 310 vC - 230 vC ) eerste , op beredeneerde gronden,
  heliocentrisch model van de Kosmos van Pythagoras.
  Tijdens zijn omzwervingen ( 1618 – 1630 ) in Europa had
  Descartes ingezien hoe belangrijk het oorspronkelijk
  project van Prins Maurits met Simon Stevin aan de
  Universiteit van Leiden was en keerde er terug in 1630 om
  zich in te schrijven. Daar kreeg hij les van de uitgeweken
  West-Vlaming Frans van Schooten en, samen met diens
  zoon, ook van de arabist en mathematicus Jacob van Gool
  die veel werken van het Arabisch naar het Latijn vertaalde.
  Dus vermoedelijk ook van de Perzische geleerde
  Al-Chwarizmi ( 790 – 847 ), nu als “Vader van de Algebra”
  en “Grootvader van de Informatica” beschouwd .
  Volgens mij zijn in die ingenieurschool de esotherische
  wervelingen ontstaan om de Algebra toe te passen in de
  Meetkunde van Euclides nl. wat de Analytische Meetkunde
  zou worden die Newton ( 1643 – 1727 ) wat later nodig
  zou hebben. Want, het vaag begrip van “ punt “ van
  Euclides werd vervangen door een koppel ( a , b ) van twee
  getallen en het vaag begrip van “ lijn “ van Euclides door
  een algebraïsche vergelijking met twee variabelen x en y .
  Dát bracht een tsunami teweeg in de manier van
  wetenschappelijke denken in het Westen ingezet door
  Newton die Pythagoras , Plato en Al - Chwarizmi opnieuw

  op het voorplan stelden, maar door vele anderen lang
  verdrongen werd .
  Het verkeerdelijk misprijzen van Aristoteles voor de
  “ Wereld van Ideos “ van zijn leermeester Plato kwam
  hiermee bloot te liggen en zo ontstond stilaan een
  belangrijke nieuwe bewustvorming in het Westen die we
  zouden kunnen benoemen als :
  “ J´imagine , doute et verifie , donc je me transforme “ ….

  All Posts
  ×
  ×
  Privacy Policy
  De contactgegevens van de eigenaar van deze website vindt u op de contactpagina.
  
  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.
  
  Intellectuele eigendomsrechten
  
  De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden.
  
  Beperking van aansprakelijkheid
  
  De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
  
  De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
  
  De eigenaar van de website levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de eigenaar van de website de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
  
  De eigenaar van de website kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.
  
  De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De eigenaar van de website verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
  
  Privacybeleid
  
  De eigenaar van deze website hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de normale dienstverlening en voor het informeren over de diensten van de eigenaar van deze website. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot de eigenaar van deze website via de gegevens vermeld op de contactpagina. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
  
  Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de eigenaar van de website, via de gegevens vermeld op de contactpagina, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook een correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
  
  e eigenaar van deze website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
  
  Het gebruik van “cookies”
  
  Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
  
  Google analytics
  
  Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.